"ಮುಖ್ಯ ಪುಟ" ದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇತಿಹಾಸ

ಸಂಚರಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ಕೆ: ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ರೇಡಿಯೊ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
ದಂತಕಥೆ: (ಕರ್) = ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, (ಹಿಂದಿನ) = ಹಿಂದಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, m = ಸಣ್ಣ ಸಂಪಾದನೆ.